logo APP3CO

Algemene voorwaarden

1. Partijen, contactinformatie en wijziging

Het gebruik van onze diensten (hierna "Diensten") en het BoardGameMarket platform (hierna "BGM Platform") wordt geregeld in deze algemene voorwaarden, die afgesloten worden tussen Kris Lemmens (APP3CO) (hierna "APP3CO") en uzelf als gebruiker (hierna “Gebruiker") en/of klant (hierna "Klant"). Door gebruik te maken van onze Diensten en/of het BGM Platform aanvaardt u onze algemene voorwaarden.

APP3CO kan de algemene voorwaarden wijzigen. U wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht en, wanneer u de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft u telkens de mogelijkheid een einde te stellen aan de overeenkomst en aan het gebruik het BGM Platform van APP3CO. Wanneer u de Diensten en/of het BGM Platform van APP3CO na de wijziging van de algemene voorwaarden blijft gebruiken, stemt u in met deze wijziging. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de Gebruiker. De Gebruiker dient van de toepasselijke Algemene Voorwaarden een kopie bij te houden.

Elke afwijking van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijken uitdrukkelijk tussen APP3CO en de Klant zijn overeengekomen.

A. APP3CO

Onze contactgegevens zijn de volgende:
Kris Lemmens (APP3CO)
Ondernemingsnummer 0732.871.325
BTW-nummer BE0732.871.325
E-mailadres: info@app3co.be

B. Klant - Gebruiker

Een overeenkomst tussen APP3CO en de Klant (in dit geval Spellenfestival VZW) komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming. Wijzigingen aan de initiële overeenkomst kunnen enkel door schriftelijke overeenstemming tussen APP3CO en de Klant.

Per Klant kunnen er meerdere administrator accounts/Gebruikers opgemaakt worden voor het beroepsmatig gebruik van het BGM Platform, ontwikkeld door APP3CO. Daarnaast kunnen ook klanten van de Klant (in dit geval Spellenfestival VZW) zelf een gratis Gebruiker account aanmaken voor het gebruik van het BGM Platform. De overeenkomst wordt afgesloten met de Klant, maar ook de Gebruiker heeft verplichtingen bij het gebruik van de APP3CO Diensten en/of het BGM Platform, die in deze Algemene Voorwaarden opgenomen worden.

De Gebruiker zal de gevraagde gegevens correct, volledig en waarheidsgetrouw ingeven ofwel voor zijn/haar eigen rekening of voor rekening van de Klant, i.e. de persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die hij/zij vertegenwoordigt. Wanneer de gegevens van de Klant (in dit geval Spellenfestival VZW) wijzigen, zal de Klant APP3CO tijdig op de hoogte brengen door een brief of een e-mail volgens onze contactgegevens hierboven.

C. Gebruikersaccount

De Gebruiker verkrijgt door middel van een emailadres en wachtwoord (“Gebruikersaccount”) toegang tot het BGM Platform welke beveiligd is en niet toegankelijk is voor niet-gebruikers.
Het Gebruikersaccount kan slechts door één Gebruiker gebruikt worden en kan niet worden overgedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van het BGM Platform via zijn/haar account dus de Gebruiker mag zijn/haar login gegevens niet delen met een derde om toegang te verschaffen tot het BGM Platform. De Gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Beschrijving van de diensten

APP3CO biedt een software platform aan ter ondersteuning van activeiten uitgevoerd door de Klant. Het BGM Platform bestaat uit verschillende modules die Modules kunnen beschikbaar worden gemaakt worden naargelang de overeenkomst tussen APP3CO en de Klant.

3. Kwaliteit van de APP3CO Diensten

A. Middelenverbintenis

APP3CO aanvaardt in het bijzonder geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, correctheid en vlot verloop en/of beheer, ... van het BGM Platform (betreft een niet-limitatieve opsomming). APP3CO verbindt zich daarentegen wel om te investeren in alle redelijke commerciële middelen om eerder genoemde aspecten van de dienstverlening in deze paragraaf zo goed als mogelijk te vrijwaren.

APP3CO streeft ernaar om op het gebruikersaccount correcte en actuele informatie aan te bieden. APP3CO kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

B. Niveau van dienstverlening

APP3CO streeft ernaar om het BGM Platform zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. APP3CO garandeert echter geen 24/7 beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc

Wanneer het BGM Platform niet toegankelijk is, dan zal APP3CO doen wat redelijk is om het ongemak zo spoedig mogelijk te verhelpen.
De Klant of Gebruiker kan geen aanspraak maken op compensaties in geval van verminderde of geen beschikbaarheid van het BGM Platform.

Wanneer APP3CO zelf beslist om het BGM Platform uit te schakelen (al dan niet permanent) zal APP3CO de Klant op de hoogte brengen door vermelding per e-mail. De Klant of Gebruiker kan geen aanspraak maken op compensaties.

C. Technische vereisten

De Gebruiker zal de meest recente versie van de browser gebruiken.
De volgende browsers worden ondersteund: Chrome, Firefox, Safari.
Door het gebruik van een oudere browser of een niet genoemde browser neemt de Gebruiker het risico dat niet alle functies van het BGM Platform beschikbaar zijn of correct functioneren.

4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op de dag van inschrijving van de Klant en/of Gebruiker en geldt minstens voor één maand.
De overeenkomst is van onbepaalde duur. De Klant en/of Gebruiker kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen na een opzegtermijn van één maand. De Klant en/of Gebruiker stuurt een e-mail of een aangetekend schrijven naar APP3CO volgens de contactgegevens hierboven.

5. Prijzen, facturering

A. Basisprijs

Het gebruik van het BGM Platform door de Klant (niet de Gebruiker) wordt aangerekend per maand volgens contractuele afspraken. Bijkomende kosten (bv uitgebreide ondersteuning, Klant specifieke ontwikkelingen binnen het BGM Platform, …) kunnen worden aangerekend.
APP3CO kan haar tarieven te allen tijde aanpassen. APP3CO zal de Klant van de gewijzigde tarieven op de hoogte brengen door vermelding per e-mail. Gewijzigde tarieven zijn onmiddellijk van toepassing.

Alle aanbiedingen door APP3CO aan de Klant zijn vrijblijvend uitgebracht, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

B. Facturatie

De facturen worden maandelijks opgemaakt en moeten binnen de 14 werkdagen betaald worden. Bij laattijdige betaling is automatisch een interest van 9% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd. Deze wordt bij het verschuldigde bedrag geteld.

C. Invordering

Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor de rekening van de Klant, zulks met een minimum van €500,00

6. Rechtmatig en wettelijk gebruik van de APP3CO Diensten en/of het BGM Platform

De Gebruiker en de Klant zullen het BGM Platform slechts gebruiken voor rechtmatige en wettelijke doeleinden.
In zijn/haar relaties en omgang met APP3CO of met andere APP3CO Gebruikers zal de Gebruiker zich uitdrukken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.

7. Aansprakelijkheid

De Gebruiker alleen is aansprakelijk voor het gebruik van het BGM Platform. De Gebruiker en de Klant gebruiken het BGM Platform en de APP3CO Diensten op eigen risico.
APP3CO heeft geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de juistheid of het correct functioneren van haar diensten en geeft geen enkele garantie dienaangaande. De Gebruiker en de Klant zullen de correctheid van de data nagaan en zijn hiervoor de enige verantwoordelijken. De Gebruiker dan wel de Klant is bij gevolg volledig aansprakelijk voor eventuele klachten en vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik van het BGM Platform.
APP3CO kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Gebruiker noch de Klant heeft een verhaalrecht ten aanzien van APP3CO.
De aansprakelijkheid van APP3CO wegens toerekenbare tekortkoming, zoals hoger vermeld, in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant APP3CO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en APP3CO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat APP3CO in staat is adequaat te reageren.
APP3CO is enkel aansprakelijk voor de door de Klant geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar contractuele verbintenissen door grove/zware fout, intentionele fout (opzet) en bedrog.
APP3CO is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het gebruikersaccount.
In elk geval is de aansprakelijkheid van APP3CO beperkt tot de vergoeding van schade die rechtstreeks voortvloeit uit haar intentionele of zware/grove fout of haar bedrog en dit maximaal tot een bedrag dat overeenstemt met het totale bedrag van de facturen die de Klant effectief betaald heeft in de voorbije 2 maanden. Aansprakelijkheid van APP3CO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

8. Bescherming persoonsgegevens

A. Verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker

De Gebruiker dan wel de Klant zal via het BGM Platform persoons- en productgegevens verwerken. De Gebruiker dan wel de Klant alleen is verantwoordelijk voor dergelijke verwerking en zal ervoor zorgen dat deze verwerking in overeenstemming met de geldende wetgeving gebeurt. In dit geval zal APP3CO als verwerker optreden naar de instructies van de Gebruiker, zonder dat zij op deze meegedeelde persoonsgegevens bewerkingen uitvoert.

B. Verwerking van persoonsgegevens door APP3CO

De Gebruiker verstrekt bij het aanmelden voor het BGM Platform persoonsgegevens die door APP3CO verwerkt zullen worden (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, …). APP3CO zal deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van de APP3CO Diensten (bij voorbeeld toegang geven tot het juiste account op het BGM Platform, beheer van het account, facturatie, …).
APP3CO kan ook het gebruik van haar Diensten observeren om de werking ervan te verbeteren (bij voorbeeld processen stroomlijnen of interfaces aan passen).
APP3CO zal de persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant nooit doorgeven aan derden.
APP3CO zal de persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant niet meer of langer verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken van deze doelen.
De Gebruiker kan via het BGM Platform inzage krijgen van de persoonsgegevens die voor hem/haar verwerkt worden, de juistheid ervan nagaan en eventueel corrigeren. APP3CO zal slechts de aangepaste gegevens bewaren. De persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie bewaard en beveiligd conform randnummer 9.
Het BGM Platform maakt gebruik van cookies maar enkel om de werking van het systeem te optimaliseren.

9. Beveiliging

APP3CO neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) te verzekeren en om de vernietiging, het verlies, de niet toegelaten wijziging en toegang tot de gegevens te vermijden. Alhoewel APP3CO haar best doet om veiligheidsincidenten te voorkomen, kunnen deze niet uitgesloten worden. Het BGM Platform is beveiligd via een beveiligd certificaat en is enkel toegankelijk via HTTPS.
Het BGM Platform is enkel toegankelijk met de Gebruiker zijn/haar persoonlijke login en wachtwoord.
Indien er een veiligheidsincident zich voordoet wordt het gecompromitteerde account onmiddellijk geblokkeerd en moet de Gebruiker contact opnemen via info@app3co.be.

10. Intellectuele rechten

De APP3CO Diensten en het BGM Platform zijn te allen tijde beschermd door intellectuele rechten waarvan APP3CO de houder is.
De beschermde elementen mogen niet gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld worden zonder APP3CO’s voorafgaande en geschreven toestemming.
Het is verboden om wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten van APP3CO.

11. Eigendom data

De Gebruiker dan wel de Klant blijft eigenaar van de data die hij/zij via het BGM Platform verwerkt. APP3CO verwerft geen enkel exclusief recht op de data die de Gebruiker dan wel de Klant via haar Diensten of haar Platform behandelt.
APP3CO zal de data (die specifiek opgeslagen moeten worden in het BGM Platform) in een leesbaar formaat opslaan en bewaren op uitzondering van wachtwoorden. Deze laatste worden opgeslagen en bewaard in een versleuteld formaat en zijn dus niet leesbaar door APP3CO.
De Gebruiker dan wel de Klant geeft expliciet de goedkeuring aan APP3CO dat zowel persoonsgegevens als andere data, die door het BGM Platform verwerkt worden, opgeslagen mogen worden door APP3CO.
APP3CO behoudt het recht om alle data die verwerkt is via het BGM Platform bij te houden voor verdere ontwikkelingsdoeleinden binnen APP3CO en dit tot maximum 5 jaar na de beëindiging van de Overeenkomst.
APP3CO mag data, die door het BGM Platform verwerkt wordt, niet verder verdelen of verkopen aan derden.

12. Schorsing van Gebruikersaccount

APP3CO kan toegang tot haar Diensten en het BGM Platform geheel of gedeeltelijk opschorten, een gebruikersaccount tijdelijk deactiveren of de Gebruiker en/of de Klant de toegang tot een deel of de volledige dienst te ontzeggen, in geval de Gebruiker en/of de Klant de Overeenkomst schendt, in het bijzonder wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat het Gebruikersaccount voor illegale doeleinden gebruikt wordt of wanneer APP3CO hiertoe een formeel verzoek ontvangen heeft in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
APP3CO zal de Gebruiker van de schorsing op de hoogte brengen via het e-mailadres dat de Gebruiker aan zijn/haar account verbonden heeft. De Gebruiker heeft 30 dagen om bezwaren tegen de schorsing te verzetten per e-mail naar info@app3co.be.
Indien deze bezwaren niet aangenomen kunnen worden, zal APP3CO het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.
APP3CO heeft het recht om Gebruikersaccounts automatisch op te schorten, indien deze niet gebruikt worden en geen enkele activiteit vastgesteld wordt voor een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het doorlopend gebruik van de het BGM Platform.

13. Beëindiging van de Overeenkomst

A. Gronden voor beëindiging

De Klant heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst te beëindigen middels een opzegtermijn van één maand. De Klant zal de opzeg aan APP3CO overmaken via het e-mailadres info@app3co.be. Indien meerdere Gebruikers geregistreerd zijn per Klant, zal de opzeg door elke Gebruiker als opzeg van de Overeenkomst voor de Klant gelden.
Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen wanneer de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt (bij voorbeeld in geval van onbetaalde facturen) en de wanprestatie één maand na een schriftelijke ingebrekestelling niet hersteld is. In dat geval komt de Overeenkomst automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke beslissing tot een einde. Wanneer een Gebruikersaccount door verschillende Gebruikers gebruikt wordt, zal het account niet als inactief beschouwd worden zolang tenminste één Gebruiker actief is.

APP3CO kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
a. De Klant schuldeiserbescherming of het faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.
b. De Klant onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld.
c. Ten aanzien van de Klant de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken.
d. De Klant haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderzijds haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert.

B. Gevolgen van beëindiging

Wanneer de Overeenkomst tot een einde komt, dan zal APP3CO onmiddellijk het gebruik van het Gebruikersaccount stopzetten en zullen de Gebruikers per Klant niet langer toegang hebben tot de APP3CO Diensten en het BGM Platform.
APP3CO houdt de gegevens van het Gebruikersaccount gedurende 5 jaar na de beëindiging van de Overeenkomst bij tenzij explclitiet gevraagd wordt door de Klant bij het beëndigen van de Overeenkomst om alle gegevens te verwijderen.
APP3CO heeft het recht om Gebruikersaccounts te verwijderen, inclusief alle data, de Gebruikers, het paswoord etc.
APP3CO zal niet gehouden zijn enige terugbetaling (al dan niet pro rata) uit te voeren.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het bepaalde in voorgaande lid laat onverlet de overige aan APP3CO bij tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van een schadevergoeding en/of de nakoming van de overeenkomst.

14. Overige bepalingen

A. Klachten

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd worden. Daarna is de factuur onherroepelijk aanvaard en dient zij betaald te worden. Andere klachten met betrekking tot de APP3CO Diensten of het BGM Platform kunnen verzonden worden aan info@app3co.be. APP3CO doet haar best om rekening te houden met de klachten maar benadrukt dat zij haar diensten “as is” aanbiedt.

B. Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van APP3CO) is APP3CO vrijgesteld van alle verplichtingen en de daaruit volgende aansprakelijkheid. Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij APP3CO, bij één van haar leveranciers of één van haar medewerkers.

Indien APP3CO voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde Diensten en/of het leverbare deel van de dienst afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

C. Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden, tast het geldige deel van deze voorwaarden niet aan. De Partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.
In elk geval heeft de rechter de mogelijkheid om mogelijk excessieve of onwettige clausules te herleiden tot wat wettelijk aanvaardbaar is.

D. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

In geval van geschil, zullen de Partijen het mogelijke doen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit onmogelijk blijkt, zal de rechtbank van Tongeren bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.
Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.